China Mai – August 2008 Suzhou

จีน พฤษภาคมสิงหาคม 2551 Suzhou

 

 

Das olympische Feuer kommt nach Suzhou /
วิ่งคบเพลิงโอลิมปิกที่
ซูโจ

 

 

Im Freibad / บ่อว่ายน้ำ

 

 

Tiger Hill /  ไทเกอร์  ฮิล

 

 

Bauen und Lichter in Suzhou /
ก่อสร้างและโคมไฟที่ซูโจ